Saturday, November 6, 2010

ISLAM ITU AGAMA AKAL-RASIONAL-MEMBAWA KEMAJUAN /MODERN.

ISLAM=MONOTHEISM-TAUHID.
Islam adalah  I Shall Love All Mankind.
Islam adalah  Islam Society for Liberty and Modernity
Islam adalah agama Damai.
Islam adalah agama Tauhid, Monotheism dari Nabi Ibrahim.Q.2:132.
Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. QS.59:22.


Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. [Ibrahim berkata]: "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (132)


Islam adalah agama membawa kemajuan / modren Q.14;1, 58:11, 29;43.
Alif laam raa. [Ini adalah] Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, [yaitu] menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Q.14:(1)


Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  Q.58:11


Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Q:29:(43)


Islam adalah agama Penyerahan diri kepada Allah swt.Q.21:108.
"Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri [kepada-Nya]". Q 21:108.


Islam adalah agama Kasih Sayang dan Cinta Q.3:31, 60:7.
Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.3:(31).


Tiada seorangpun diantara kamu yang beriman dan mencintai Allah kalau kamu belum mencintai tetangga kamu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri Hadis.


Islam adalah agama Keadilan untuk semua orang.Q.4;135, 5:8,60:7-8
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia[1]kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan [kata-kata] atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Q.4:(135).


Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.5:(8)


Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (7) Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak [pula] mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Q.60;7-8.


Islam adalah agama Kesejahteraan Q.28:77
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari [keni’matan] duniawi (hidup sejahtera) dan berbuat baiklah [kepada orang lain] sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di [muka] bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Q.28:(77).


Islam adalah agama science and technologi Q.57:25, 45;12, 16:14.
Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfa’at bagi manusia, [supaya mereka mempergunakan besi itu] dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong [agama] Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Q. 57:(25.


Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Q.45:12.


Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan [untukmu] agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar [ikan], dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari [keuntungan] dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Q.16:14.


Islam adalah agama Toleransi / liberti Q. 2;256, 90:10,
Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam]; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut [5] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Q.2:(256) Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan [2]. Q;90:10.


Islam adalah agam membela  Human Right Q.4:75.
Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan [membela] orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo’a: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini [Mekah] yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". Q;4:(75)


Islam adalah agama Fleksibel /tidak menyusahkan Q.22:78, 7:157.
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [Ikutilah] agama orang tuamu Ibrahim Q;22:78


Menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Q;7:157.


Puasa dapat di gantikan dengan uang Q.2:185.
Shalat dapat digabung Q.4:101
Berwuduk boleh dgn debu Q.5:6
Alkohol boleh minum sedikit Q.2;219.
Daging Babi boleh makan sedikit Q.2:173


Islam adalah agama Kebersamaan antara laki2 dan wanita. Q.5;38, 33:35
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya [sebagai] pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.5:(38)


Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min [6], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta’atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut [nama] Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
Q.33:(35)


Islam adalah agama Rasional, logic, akal Q;100:10.Q.2:269.
Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Q.10;(100)
Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran [dari firman Allah]. Q.2:(269).
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.  Q.58:11


Islam adalah agama Ilmu / Progress / Modren  Q. 58:11, 29:43.
Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Q.58:11’
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir, Q.2:(219).
"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu luas. ( Technologi dan Science )" Q.29:43.  
Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu luas. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.Q.29:49.
Allah tidak akan merubah nasib manusia kalau dia sendiri tidak merubahnya. Q.13’;11 Orang orang yang berilmu luaslah yang dapat merubah nasibnya, yang tidak berilmu hidupnya tetap primitif miskin ilmu dan harta.


Islam adalah agama Pemurah Q. 2;265
Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis [pun memadai]. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. Q.2:(265)

Islam adalah agama Pengobatan Q.An Nahl 68-69.
“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia.” [QS. An-Nahl : 68]

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan.” [QS. An-Nahl : 69]


Islam adalah agama Rahmat bagi semesta alam.Q.21;107.
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk [menjadi] rahmat bagi semesta alam. Q.21:(107).
Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa Allah berjanji siapa siapa yang mengikuti agama Islam dengan khafah, sempurna, professional maka Allah akan berikan hadiah 2 Syurga yaitu Syurga di dunia, hidup yang sukses sejahtera dan bahagia, kedua syurga akirat hidup yang lebih mewah dari hidup di dunia. Muslim ini disebut dalam Al Quran adalah Muslim bertaqwa. Muslim bertaqwa mendapat tempat  termulia baik di dunia maupun di akirat.


[Yaitu] orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.  Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia (syurga dunia) dan [dalam kehidupan] di akhirat.(syurga akirat )QS 10:63. Artinya Muslim bertaqwa mendapat 2 syurga yaitu syurga dunia dan syurga akirat.


Dengan kata lain Muslim Bertaqwa itu adalah Muslim yang Kaya Raya dan Pemurah.
Sebaliknya Allah dan Nabi memperingatkan manusia, siapa siapa yang mentaati hukum2 Islam setengah setengah dan mengingkari setengah yang lain akan mendapat kehinaan hidup di dunia dan Neraka di akirat.

Kemudian kamu  membunuh dirimu [saudaramu sebangsa] dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu [juga] terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab  dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat Q.2:85.


Saya yakin pembaca tercinta tidak pernah mendapat pencerahan Islam seperti diatas itu dari guru2 agama anda. Semoga anda terinspirasi dengan ayat ayat Allah tesebut diatas untuk memperbaiki keyakianan Islam kita semua.Semoga Allah swt membukakan pintu Hidayah ilmu Islam yang sebenar benarnya kepada kita semua Amin.


Sayang beribu kali sayang, yang dapat menikmati pemberian2 Allah tersebut, bukan umat Nabi Muhammad saw tapi umat lainnya. Padahal mereka tidak membaca Al Quran, tapi mereka sukses mengambil dan menggunakan pemberian Allah tersebut untuk kesehateraan umat manusia di bumi.
Hanya sedikit sekali umat Islam pengikut2 nabi Muhammad saw yang dapat mensyukuri pemberian2 Allah tersebut. Salah siapa? Tentu Ulamanya.


Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu [sumber] penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.( sedikit yang akan masyuk syurga )  QS 7:(10)


"Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". [Tetapi] amat sedikit kamu bersyukur. ) Sedikit yg masuk Syurga.(23)Q. 67;23.


Maju dan hancurnya suatu umat sangat tergantung kepada ulama yang mengajarkan Islam, cara hidup yang benar dan Islami. Umumnya ulama sekarang ini mabuk dengan ibadah2 ritual dari pada ibadah2 Muamalah, ibadah nyata, berkarya, akiranya umat Islam tidak dapat menikmati pemberian2 Allah yang terkandung dlm Bumi. Dimana kesalahan ulama memahami Islam. Mari kita koreksi dibawah ini. Seharusnya ulama itu memotivasi umat Islam mengejar hidup berilmu technologi agar umat Islam dapat hidup bermartabat dan menjadi teladan.

Semoga Para Pembaca tercinta terinspirasi dengan ayat ayat Allah yang saya susun demikian rupa mempunyai makna tersendiri. Mudah2an Allah membukakan pintu hidayah akal yang sehat untuk memahami Islam yang sesungguhnya yang berbeda dengan tafsiran2 Islam dari golongan Muslim radikal intoleran. Amin

Kalau benar itu datang dari Allah mohon di taati dan kalau salah datang dari saya mohon ditegur. Terimakasih.


Was Salam With Love

No comments:

Post a Comment